Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepelnosprawnych "ISKRA"
  Spr. merytoryczne 2008
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań – dnia 03 marca 2009 r.

 

1.     Nazwa Stowarzyszenia:

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”

 

 

 

Siedziba:

 

 

 

Ul. Grunwaldzka 55 pawilon 18/19

 

60 – 352 Poznań

 

telefon: 061 – 8686646

 

www.iskierka.pl.tl

 

e - mail. stowarzyszenie.iskra@poczta.fm

 

 

 

Data wpisu do KRS:

 

              29.11.2001 r.

 

 

 

Numer KRS:

 

              0000059075

 

 

 

Numer regon:

 

              630447408

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

 

 

     PREZES

 

              Małgorzata Bresińska

 

              Ul. Wiosenna 67

 

              62 – 081 Baranowo

 

 

 

     ZASTĘPCA PREZESA

 

              Marek Kanikowski

 

              Ul. Chociszewskiego 19/4

 

              60 – 255 Poznań

 

 

 

     SKARBNIK

 

              Bolesława Stefaniak

 

              Ul. Potworowskiego 17a/4

 

              60 – 223 Poznań

 

 

 

     SEKRETARZ

 

              Tomasz Popadowski

 

              Kołybki 9/5

 

              62 – 110 Damasławek

 

 

 

     Cele statutowe:

 

              Celem Stowarzyszenia jest:

 

-         Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

2.     Formy działalności Statutowej.

 

I.                   Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

1.     Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA” dla 45 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców miasta Poznania. A w nim oferujemy:

 

-         rehabilitacje społeczną,

 

-         zajęcia terapeutyczne,

 

-         usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,

 

-         pomoc psychologiczną,

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „ISKRA” działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 840/2007/P z dnia 5 grudnia 2007 roku.

 

 

 

 W ŚDS „ISKRA” odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymieniona terapia odbywa się w pracowniach terapeutycznych, oferujemy tutaj również różnego rodzaju kąty zainteresowań, kluby jak klub filmowy czy dziennikarski, posiadamy grupę taneczną i zespół muzyczny. Prowadzimy tutaj szeroko rozumianą rehabilitację społeczną, jak i promujemy osób niepełnosprawnych.

 

 

 

2.     Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA” dla 7 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – z terenu powiatu poznańskiego. A w nim oferujemy:

 

-         rehabilitację społeczną,

 

-         zajęcia terapeutyczne,

 

-         usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,

 

-         pomoc psychologiczną,

 

 

 

Ośrodek Terapii Zajęciowej „ISKRA” działa w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” – umowa nr 7PA/000001/15/D.

 

    

 

Prowadzimy w OTZ „ISKRA” terapię zajęciową i rehabilitację, podopieczni nasi uczestniczą tutaj również w kątach zainteresowań i innych formach terapii jak w wyżej wspomnianym ŚDS.

 

 

 

 

 

3.     Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA” dla 13 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną – z terenu miasta Poznania. A w nim oferujemy:

 

-         rehabilitacje społeczną,

 

-         zajęcia terapeutyczne,

 

-         usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,

 

-         pomoc psychologiczną,

 

 

 

Świetlica Terapii Zajęciowej „ISKRA” działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 32/2007/P z dnia 12 stycznia 2007 roku. Zadanie jest trzy letnie od 2007 do 2009 roku.

 

 

 

W ŚTZ „ISKRA” odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymieniona terapia odbywa się w trakcie warsztatów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

 

 

II.                Organizowanie i prowadzenie działalności: edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

1.     Uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta.

 

 

 

2.     Partnerstwo przy realizacji projektu „TEATRACJE” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.

 

 

 

3.     Uczestniczenie w życiu kulturalnym – kino, teatr, muzeum.

 

 

 

4.     Organizowanie wyjazdów integracyjno – krajoznawczych.

 

Odbyły się wyjazdy: kilkudniowy do Paryża z pobytem w Brukseli, a także integracyjny do Mierzyna.

 

 

 

5.     Udział w imprezach promujących osoby niepełnosprawne – promocja ich twórczości.

 

 

 

6.     Udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

7.     Udział w szkoleniach dla kadry terapeutycznej i dla naszych podopiecznych.

 

 

 

8.     Organizowanie zabaw integracyjnych.

 

 

 

9.     Promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, udział w Olimpiadach Specjalnych. 

 

 

 

III.             Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

 

 

 

1.     Prowadzenie strony internetowej:

 

www.iskierka.pl.tl

 

 

 

IV.            Zdarzenia prawne o skutkach  finansowych.

 

 

 

1.     Dotacja z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Umowa nr ZSS8/2008 Fn 114/08 zawarta w dniu 3 stycznia 2008 roku w Poznaniu. Wraz z aneksami: Aneks Nr 1 A1/08 Fn 114/08 z dnia 6 października 2008 roku oraz Aneks Nr 2 A2/08 Fn 114/08 z dnia 24 listopada 2008 roku oraz Aneks Nr 3 A3/08 Fn 114/08 z dnia11.12.2008 roku. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA”. Kwota dotacji: 590 100,00 zł.  

 

 

 

2.     Dotacja z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Umowa nr ZSS – 39/2007 Fn 194/07 zawarta w dniu 18 stycznia 2007 roku w Poznaniu. Wraz z aneksem: Aneks nr 1 A1/07 Fn 194/07 z dnia 01 czerwca 2007 roku. Dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA” przyznana na trzy lata od 2007 do 2009 roku.

 

Kwota dotacji:  Łączna na 3 lata = 90 000,00 zł.

 

 

 

3.     Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr 7PA/000001/15/D z dnia 11 marca 2008 roku w Poznaniu. O dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”. Kwota dotacji: 39 060,00 zł.

 

 

 

4.     Umowy między Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA” a Firmą Auto – Service Przewozy Osobowe, Reprezentowaną przez Andrzeja Politowicza zawarte w dniu Umowa nr 1/2008 - 02.01.2008 roku; Umowa nr 2/2008 - 01 września 2008 i dotyczy dowozu  wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA” ul. Grunwaldzka 55 paw. 18/19 na zajęcia i odwóz po skończonych zajęciach do domu.

 

 

 

 

 

 

 

3.     Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

1.     Uchwała nr 1/2008

 

Zarząd przyjął przyznaną w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania kwotę 530 000zł na prowadzenie ŚDS. Stworzono odpowiedni kosztorys.

 

 

 

2.     Uchwała nr 2/2008

 

Zarząd stworzył i przyjął nową politykę wynagradzania pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

 

 

 

3.     Uchwała nr 3/2008

 

Decyzją Stowarzyszenia przyjęto sprawozdanie za rok 2007 i plany na 2008r.

 

 

 

4.     Uchwała nr 4/2008

 

O umniejszeniu Funduszu Statutowego o stratę wyniku finansowego za 2007 rok w wysokości 6 827,73 zł.      

 

 

 

5.     Uchwała nr 5/2008

 

Zarząd ustalił wysokość opłaty i co za tym idzie dopłaty przez Stowarzyszenie do 1 miejsca osoby niepełnosprawnej do wycieczki do Paryża. Dopłata to kwota 200zł.

 

 

 

6.     Uchwała nr 6/2008

 

Zarząd zadecydował by z funduszy zgromadzonego ze zbiórki 1% sfinansować w części wyjazd podopiecznych do Mierzyna na imprezę integracyjną. Kwota dotacji 150zł na osobę.

 

7.     Uchwała nr 7/2008

 

Na wniosek Prezesa skierowano i sfinalizowano sekretarzowi/kierownikowi Tomaszowi Popadowskiemu szkolenia z zakresu fundraisingu.

 

 

 

8.     Uchwała nr 8/2008

 

Podjęto decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia NNW podopiecznych z dotychczasowym ubezpieczycielem

 

 

 

 

 

4. Informacje o działalności gospodarczej.

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

5. Informacje o uzyskanych przychodach.

 

 

 

a.     Świadczenia nieodpłatne.

 

 

 

 

 

1.     Darowizny na działalność statutową od sponsorów, firmy:

 

5 111,30 zł.

 

 

 

2.     Darowizny od osób fizycznych: 20 663,00 zł.

 

 

 

3.     Wpłaty z kampanii 1% dla OPP: 16 707,76 zł.

 

 

 

4.     Składki członkowskie: 6 070,00 zł.

 

 

 

5.     Wpisowe: 90,00 zł.

 

 

 

6.     Dotacja PFRON: 39 060,00 zł.

 

 

 

7.     Dotacja Miasta Poznania: 590 100,00 zł.

 

 

 

8.     Wyprzedaż prac: 2 144,00 zł.

 

 

 

 

 

b.     Świadczenia odpłatne.

 

 

 

1.     Wycieczki krajoznawcze – Bruksela, Paryż, Górka Klasztorna:

 

a)     opłata uczestników: 46 180,00 zł.

 

 

 

2.     Zajęcia na pływalni:

 

a)     opłata uczestników: 2 220,00 zł.

 

 

 

3.     Zajęcia – hipoterapia – odpłatność uczestników – 1 325,00 zł.

 

 

 

4.     Imprezy okolicznościowe śniadanie Wielkanocne:

 

a)     opłata uczestników: 420,00 zł.

 

b)    darowizna rzeczowa: 1 159,49 zł.

 

 

 

5.     Wyjazd integracyjny Mierzyn:

 

a)     odpłatność uczestników: 6 330,00 zł.

 

 

 

6.     Impreza plenerowa „powitanie lata”

 

a)    opłata uczestników: 65,00 zł.

 

 

 

7.     Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA”:

 

a)     dotacja Miasta Poznania: 30 000 zł.

 

b)    odpłatność uczestników: 2 500,00 zł.

 

 

 

Działalność gospodarcza nie była prowadzona.

 

 

 

6.      Informacje o poniesionych kosztach.

 

a)     na realizację celów statutowych: 733 583,82 zł.

 

b)    koszty finansowe: 2 268,17 zł.

 

c)     na administrację: NIE DOTYCZY,

 

d)    na działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY,

 

 

 

7.     Dane o:

 

a)     liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:

 

-         kierownik ŚDS: 1 etat/rok,

 

-         terapeuci zajęciowi: 8 etatu/rok,

 

-         psycholog: 1 etat/rok

 

-         rehabilitant: 1 etat/rok,

 

-         pracownik księgowo – administracyjny: 1 etat/rok,

 

-         sprzątaczka: 0,5 etatu/rok,

 

 

 

NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ, WIĘC NIE ZATRUDNAMY NIKOGO W TEJ DZIEDZINIE.

 

 

 

b)    kwotach poniesionych wynagrodzeń:

 

-         wynagrodzenia łącznie z premiami: 456 639,20 zł.

 

 

 

NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WIEC NIE PONOSIMY W TYM WZGLĘDZIE KOSZTÓW NA WYNAGRODZENIA.

 

 

 

c)     wysokości wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu i innym Organom Stowarzyszenia:

 

 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA JAK I CZŁONKOWIE INNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA NIE POBIERAJĄ WYNAGRODZEŃ.

 

 

 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno prawnych: 24 286,77 zł.

 

 

 

e)     udzielone pożyczki:

 

 

 

NIE DOTYCZY

 

 

 

f)      kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

 

 

 

8 766,84 zł. w Bank Millennium S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 123a

 

 

 

g)     nabytych obligacjach, akcjach:

 

 

 

  NIE DOTYCZY

 

 

 

h)    nabytych nieruchomościach:

 

 

 

NIE DOTYCZY

 

 

 

i)       nabytych pozostałych środkach trwałych:

 

 

 

NIE DOTYCZY

 

 

 

j)       wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statutowych:

 

 

 

Wartość aktywów trwałych: 19 919,04 zł.

 

Wartość aktywów obrotowych: 16 560,74 zł.

 

                                  Razem:  36 479,78 zł.

 

 

 

8.     Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniki finansowe tych działalności.

 

 

 

Zadanie zlecone przez Urząd Miasta Poznania na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych intelektualnie:

 

                                      - wykonanie: 590 100,00 zł.

 

                                      - z dotacji: 590 100,00 zł.

 

                                      - środki własne: 0,00 zł.

 

 

 

Zadanie zlecone przez Urząd Miasta Poznania na prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej  dla niepełnosprawnych intelektualnie:

 

                  - wykonanie: 32 500,00 zł.

 

                  - z dotacji: 30 000,00 zł.

 

                  - środki włąsne: 2 500,00 zł.

 

 

 

Zadanie zlecone przez PFRON na prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych intelektualnie:

 

                  - wykonanie: 43 487,28 zł.

 

                  - z dotacji: 39 060 zł.

 

                  - środki własne: 4 427,28 zł.

 

 

 

9.     Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 

 

 

Stowarzyszenie zobowiązań podatkowych nie posiada.

 

 

 

10.                       Kontrole w 2008 roku.

 

 

 

Żadnej kontroli w roku 2008 nie przeprowadzono.

 

 

 

 

 

Prezes – Małgorzata Bresińska

 

Zastępca prezesa – Marek Kanikowski

 

Skarbnik – Bolesława Stefaniak

 

Sekretarz – Tomasz Popadowski

 
  77760 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=