Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepelnosprawnych "ISKRA"
  Spr. finansowe 2008
 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”

 

 

 

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań – dnia 03 marca 2009 r.

 

 

1.     Nazwa Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”

 

 

Siedziba:

 

Ul. Grunwaldzka 55 pawilon 18/19

60 – 352 Poznań

telefon: 061 – 8686646

www.iskierka.pl.tl

e - mail. stowarzyszenie.iskra@poczta.fm

 

 

Sąd prowadzący rejestr:

              Sąd Rejonowy w Poznaniu

              XXI Wydział Gospodarczy

              Krajowego Rejestru Sadowego

              Ul. Grochowe Łąki 6

              61 – 752 Poznań

 

 

Data wpisu do KRS:

              29.11.2001 r.

 

 

Numer KRS:

              0000059075

 

 

Numer regon:

              630447408

 

 

Przedmiot działalności wg PKD:

              85.14.A Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

 

     PREZES

              Małgorzata Bresińska

              Ul. Wiosenna 67

              62 – 081 Baranowo

 

 

 

     ZASTĘPCA PREZESA

              Marek Kanikowski

              Ul. Chociszewskiego 19/4

              60 – 255 Poznań

 

 

     SKARBNIK

              Bolesława Stefaniak

              Ul. Potworowskiego 17a/4

              60 – 223 Poznań

 

 

     SEKRETARZ

              Tomasz Popadowski

              Kołybki 9/5

              62 – 110 Damasławek

 

 

     Cele statutowe:

              Celem Stowarzyszenia jest:

-         Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

 

 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007.

 

 

         Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i więcej.

         Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

 

        

         Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

 

 

 

Prezes – Małgorzata Bresińska

Zastępca prezesa – Marek Kanikowski

Skarbnik – Bolesława Stefaniak

Sekretarz – Tomasz Popadowski

 

 
  77759 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=