Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepelnosprawnych "ISKRA"
  O stowarzyszeniu
 

Cel działania Stowarzyszenia:

-          udzielanie pomocy i organizowanie samopomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej,

-          inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnej i bezpiecznej egzystencji,

-          prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich podopiecznych,

-          organizowanie życia towarzyskiego i upowszechnienie osiągnięć osób niepełnosprawnych,

 

Od 15.06.2005 roku Stowarzyszenie nasze posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

     Stowarzyszenie nasze realizuje trzy projekty:

 

1.    Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA”

 

Placówka finansowana przez Urząd Miasta Poznania.

 

Prowadzony przez nas Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w styczniu 2005 roku i został utworzony dla 40 domowników z niepełnosprawnością intelektualną. Od października 2006 zwiększyliśmy liczbę podopiecznych do 45.

W prowadzonym przez nas Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonują następujące pracownie :

- plastyczna,

- plastyczno – krawiecko – tkacka,

- gospodarstwo domowe,

- terapii indywidualnej,

- muzyczna,

- edukacyjna,

- komputerowa,

- rehabilitacyjna,

są one obowiązkowe dla wszystkich domowników, oznacza to, że domownik  powinien każdą z tych pracowni odwiedzić i uczestniczyć w prowadzonej w tam terapii.

               Prowadzimy również tzw. kąty zainteresowania dla tych z domowników, którzy chcą  uczestniczyć w proponowanych zajęciach. I są to następujące kąty:

- taneczny,

- dziennikarski,

- filmowy,

-ogrodowy,

-olimpiady specjalne, basen,

 

               Przedstawimy teraz  formę pracy w przedstawionych wyżej pracowniach.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracowni tej przypisani są domownicy, którzy w tej pracowni podlegają wszelkim formom terapii zajęciowej, czyli wykonywane są tutaj prace plastyczne, które dostosowane są do możliwości i zainteresowań domownika. Zajęcia prowadzone są w tej pracowni pięć razy w tygodniu. Cele które realizuje się w tej pracowni to :

- doskonalenie oraz pogłębianie zdolności każdego z domowników indywidualnie,

- wyrabianie umiejętności dążenia do celu,

- nauka cierpliwości,

- nauka właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych,

- umiejętność właściwego doboru kolorystyki,

- umiejętność estetyki oraz czystości prac,

- poznawanie nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności w dziedzinie plastyki i rękodzieła.

Ważną rolę odgrywa nauka współpracy w grupie, wspólne dyskusje, niesienie pomocy drugiej osobie.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNO – KRAWIECKO – TKACKA

Pracowni tej przypisani są domownicy, którzy w tej pracowni podlegają wszelkim formom terapii zajęciowej. Podstawowym celem pracowni jest realizowanie programu usprawniającego funkcjonowanie psychoruchowe, społeczne i emocjonalne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma to na celu poprawę spostrzegania, myślenia, pamięci, koncentracji uwagi, kojarzenia oraz współpracy w grupie. Istotnym celem jest także usprawnianie manualne, podnoszenie własnej samooceny, kształtowanie poczucia sprawstwa i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Prace są tu również dostosowywane indywidualnie do domowników. Realizowane cele są takie jak w pracowni wyżej.

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Uczestnicy zajęć w tej pracowni zmieniają się co miesiąc i grupa jednorazowo liczy maksymalnie 5 osób. Pracownia działa pięć dni w tygodniu. Główne cele i zadania tej pracowni to nauka gotowania, poznanie sprzętu gospodarstwa domowego i jego obsługa, nauka czynności samoobsługowych, samodzielności a zwłaszcza higieny. Dodatkowe cele to :

 - nauka podstawowych czynności kuchennych,

 - planowanie posiłków i zakupów,

 - nauka zasad przygotowywania posiłków i zasad ich podania,

- rozpoznanie i nazywanie smaków, różnicowanie wielkości,

Zadania realizowanie w czasie pracy w pracowni to: ćwiczenia manualne, precyzyjne, zręcznościowe, dokładności, skupienia uwagi, niwelowania nadpobudliwości i nadruchliwości, doskonalenia umiejętności już nabytych. Tryb pracy to terapia zindywidualizowana na tle grupy. Nauka wykonywania prostych czynności kuchennych i prostych potraw. Nauka nakrywania do stołu, podawania posiłku oraz kultury zachowania przy stole a także higiena pracy i konsumpcji posiłku.

 

 PRACOWNIA MUZYCZNA

System uczestniczenia domowników w tej pracowni jest analogiczny jak w pracowni gospodarstwa domowego. Pracownia funkcjonuje pięć razy w tygodniu. Oprócz typowych zajęć, związanych z poznawaniem zagadnień muzycznych – przedstawiane są tu tematy dotyczące ogólnych wiadomości o kulturze i sztuce. Prowadzone są prace nad : zmianą negatywnych nawyków układu oddechowego powodujących niewłaściwe korzystanie z aparatu głosowego, nad uwydatnieniem poczucia porządku rytmicznego w muzyce, uaktywnienie reakcji na rytm, prace nad poczuciem tonalności. Podjęto tu prace nad poczuciem estetyki w muzyce – słuchanie jej różnych gatunków, poznawanie jej różnych styli. Inną techniką pracy jest podejście do ruchu w muzyce – są to próby przedstawiania treści pozamuzycznych, wynikających z programowego nastawienia utworu, albo z jego przeznaczenia scenicznego. Oprócz zajęć typowo muzycznych, domownicy mogą zapoznać się teoretycznie i praktycznie z funkcjonowaniem i rolą nowoczesnego instrumentu i techniki estradowej. Całość zadań ujętych w programie jest ukształtowana tak, by cała grupa uczestniczyła w zajęciach, przyjmowała jednakowe ilości materiału i w zasadzie w jednakowym tempie.

Efekty pracy są prezentowane na występach w placówce i poza nią.

 

PRACOWNIA EDUKACYJNA

Udział w tej pracowni biorą wszyscy ci z domowników, którym ich stopień niepełnosprawności umożliwia uczestniczenie w zajęciach. Również w tej pracowni zakłada się dostosowanie sposobu pracy, poziomu trudności do indywidualnych możliwości każdego domownika. W pracowni tej odbywa się :

- uczenie umiejętności pisania poszczególnych liter, wyrazów,

- wykonywanie prostych działań matematycznych,

- czytanie – uczenie umiejętności rozpoznawania liter, sylab,

- kształtowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku np. wyjścia do banku, poczty, sklepu,

- kształtowanie wrażliwości, kulturalnej poprzez wyjścia do kin, muzeów, teatrów,

- zdobywanie informacji geograficznych,

- treningi finansowe,

- treningi higieniczne.

Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Pracownia funkcjonuje dla wszystkich domowników również pięć dni w tygodniu. Prace są oparte na :

- pracy z edytorem graficznym ,, PAINT’’,

- praca z multimedialnym programem usprawniającymi proces uczenia się,

- proces z edytorem tekstu ,, open office word’’

- zapoznanie z urządzeniem wielofunkcyjnym ,, LEXMARK ’’,

- praca z internetem.

Zakładane cele terapeutyczne:

- podtrzymanie posiadanych umiejętności,

- zdobywanie nowych umiejętności, wiadomości i sprawności,

- nauka współżycia w grupie,

- doskonalenie zdolności komunikowania się,

- wypracowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie i sprzęt.

 

PRACOWNIA REHABILITACYJNA

Pracownię ta przechodzą wszyscy nasi domownicy, funkcjonuje ona przez pięć dni w tygodni. Proces rehabilitacji obejmuje przede wszystkim kinezyterapię, a więc leczenie ruchem  oraz masaż. Podstawą rozpoczęcia procesu rehabilitacji jest podmiotowo – przyczynowe badanie narządu ruchu, co jest punktem wyjścia do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych. Test sprawności fizycznej wykonuje się testem „eurofit specjalny”. Prowadzone zajęcia to gimnastyka poranna, korekcyjna, ćwiczenia bierne, czynne z oparem, izometryczne, ćwiczenia relaksacji poizometrycznej, ćwiczenia synergistyczne, metoda bobach metoda PNF.

 

PRACOWNIA TERAPII INDYWIDUALNEJ

Skupiamy się tutaj na nauce podstawowych czynności samoobsługowych i czynności życia codziennego – jak nauka jedzenia, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, poznawania funkcji dłoni, nóg, ciała i mimiki. Proponowane są najprostsze techniki terapeutyczne, które maja za zadanie odnaleźć jakiekolwiek predyspozycje manualne i terapeutyczne u podopiecznych z silnymi zaburzeniami jak głęboki autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim.

 

GABINET PSYCHOLOGA

Praca związana z tworzeniem opinii niezbędnych do zdobycia skierowania do naszej placówki, z tworzeniem diagnoz funkcjonowania poznawczego, w tworzeniu programów terapeutycznych. W ciągu trwania procesu terapeutycznego psycholog reaguje na wszelkie trudności terapeutyczne pojawiające się u podopiecznych czy u terapeuty. Tworzy także oceny okresowe funkcjonowania psychicznego podopiecznego.  Psycholog odbywa rozmowy z podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami, a także organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym. Praca psychologa to praca, która najczęściej jest uzależniona i podporządkowana danemu dniu i sytuacjom wynikającym w jego toku. Jednak są także planowe działania na podopiecznego w przypadku postawionych wcześniej diagnoz, na rodzinie po dokonaniu rozpoznania środowiska rodzinnego próby wpłynięcia na podopiecznego i rodzinę celem uzyskani pozytywnego skutku.

               

Poza tymi pracowniami w naszym ŚDS istnieją wspomniane już kąty zainteresowań.

 

TANECZNY

Uczestniczy w nim 10 domowników, tutaj prowadzone są zajęcia z tańca współczesnego. Stworzono grupę o nazwie ,,FOFTIS LIBER’’ , w której tancerze wykonują układy choreograficzne do muzyki współczesnej. Grupa ta oceniana jest jako grupa o dużym profesjonalizmie i kunszcie. Przygotowywane układy wystawiane były już na kilku przeglądach. Od 2006 roku grupa skoncentrowana jest głównie na udziale w projekcie teatralnym Stowarzyszenia VITRIOL, gdzie odbywają się zajęcia z profesjonalnym choreografem, a zwieńczone zostało występem na profesjonalnej scenie 2006 roku i projekt ten trwa nadal.  

    

DZIENNIKARSKI

Dla około dziesięciu  osób (liczba ta jest zmienna). W ramach tego kąta wydawana jest ośrodkowa gazetka ,,CO ISKRZY?”. Tworzą ja ci domownicy, którzy piszą do niej artykuły o tym co działo się w ŚDS i w Stowarzyszeniu, ale również o innych ważnych sprawach. Gazeta ta została zgłoszona na konkurs gazet placówek specjalnych. W 2006 i 2007 roku.

 

FILMOWY

Wybrana grupa osób (do 10) zbiera się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym i ogląda film o którym następnie dyskutują. Oglądane filmy poruszają ważne kwestie społeczne jak wojna, nienawiść, rasizm, wyobcowanie. Organizujemy także wyjścia do kina.

 

OGRODOWY

Grupa osób dba o roślinność przed domem, siejąc i kosząc trawnik, sadząc i pielęgnując tuje, sadząc kwiaty na rabatach.

 

OLIMPIADY SPECJALNE

Zdecydowana większość naszych domowników uczestniczy w Olimpiadach Specjalnych jako zawodnicy np. w Letnich Igrzyska Specjalnych, w Olimpiadzie Pływackiej.

 

Odby się także szereg imprez okolicznościowych jak Wielkanoc, Dzień Matki, Walentynki, Zabawa Karnawałowa itp. Uczestniczymy także w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Uczestniczyliśmy Górce Klasztornej. Uczestniczyliśmy w Turnieju Piłki Kopanej, w Pikniku Olimpiad specjalnych w Jaszkowie.

 

 

2.    Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA”

 

Placówka ta prowadzona jest od 11 lat liczba podopiecznych zmieniała się wielokrotnie, zaczynaliśmy od 6 podopiecznych, najwięcej to 23 – obecnie 7. Placówka funkcjonuje dla mieszkańców powiatu poznańskiego.

 

W  ciągu ostatnich 3 lat Stowarzyszenie nasze prowadziło Ośrodek Terapii Zajęciowej „ISKRA” finansowany w ramach programu PARTNER z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Placówka przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po zakończonej edukacji szkolnej. Zajęci odbywały się w następujących pracowniach: plastyczna, krawiecka, komputerowa, gospodarstwa domowego, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, muzycznej. Przebieg zajęć analogiczny jak opisany wyżej w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poza tą działalnością w pracowniach, organizowane były imprezy integracyjne, spotkania wigilijne, wielkanocne, zabawy karnawałowe, wycieczki, braliśmy udział w konkursach, wystawach promujący przeglądach promujących twórczość osób niepełnosprawnych (gdzie odnosiliśmy swoje sukcesy). 

 

3.    Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA”

 

Placówka ta funkcjonuje od stycznia 2007 roku i finansowana jest przez Urząd Miasta.

 

Proponowana przez nas Świetlica Terapii Zajęciowej przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Świetlica funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godz. 15.00 – 20.00. Główny nacisk nałożony jest na  zdobycie samodzielności w samoobsłudze, higienie, przebywania w społeczeństwie, jak i na terapię zajęciową poprawiająca wiarę we własne siły, możliwości, zajęcia te przygotują uczestników terapii do dalszego ich rozwoju, przez co przejście z zajęć typowo szkolnych do typowo terapeutycznych będzie o wiele łatwiejsze. Zaproponujemy tu także pomoc psychologa oraz rehabilitacje. Uczestnicy naszej świetlicy korzystać będą z warsztatów takich jak:

- gospodarstwo domowe,

- plastycznej- krawiecko – tkacka,

- komputerowej,

- muzycznej,

- rehabilitacyjnej,

treningi:

- w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego,

- komunikacyjny, asertywności, budżetowy,

- roli społecznej,

- treningi psychologiczne (różnego rodzaju),

Prowadzimy pracownię rehabilitacyjną, w której odbywa się rehabilitacja ruchowa poprzez gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia ogólnorozwojowe i wzmacniające siłę mięśni i zakres ruchu w stawach. 

 

W ramach Stowarzyszenia organizujemy imprezy integracyjne krajowe połączone z wyjazdami zagranicznymi – w tej kwestii współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, otrzymując granty na te zadania.

 

W 2005 roku zorganizowaliśmy Plener Artystyczno – Historyczny zajazd na Pałac w Pietronkach – impreza zorganizowana dla niepełnosprawnych intelektualnie w z terenu województwa wielkopolskiego, w imprezie wzięło udział 50 niepełnosprawnych. Podczas dwudniowego pleneru odbyły się zajęcia plastyczne, artystyczne, fotograficzne i filmowe oraz spotkanie z historia – gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z obyczajami okresu średniowiecza, z ubiorem i zbroją, z warsztatem wytwórczym mogli tez postrzelać z łuku, rzucić włóczniom.  W 2006 roku zorganizowaliśmy plener fotograficzny w Legnicy.

 

Podopieczni nasi biorą udział w różnych przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych i konkursach. Uczestniczymy miedzy innymi  w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, uczestniczymy w Olimpiadach Specjalnych, uczestniczymy w organizowanych wyjazdowych Plenerach Fotograficznych, podopieczni biorą udział w konkursach w tym roku zdobyliśmy wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W roku 2006 zdobyliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego. W 2007 w tym samych konkursie dobyliśmy także wyróżnienie i nagrodę za artykuł oraz za rubrykę „Śmiejmy się na zdrowie” – nazwa naszej gazetki „Co iskrzy?”. Podopieczni nasi drugi rok z rzędu biorą udział w Teatracjach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., gdzie grupa uczestniczy w zajęciach teatralnych prowadzonych przez fachowców z dziedziny teatru, zajęcia te kończą się spektaklem jak np. w tym roku w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Organizowaliśmy dla naszych podopiecznych spotkania integracyjne i kulturalne jak wyjścia do kina, muzeum, teatru. 

W ramach Stowarzyszenia organizujemy imprezy integracyjne krajowe połączone z wyjazdami zagranicznymi – w tej kwestii współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, otrzymując granty na te zadania.

 

W 2005 roku zorganizowaliśmy Plener Artystyczno – Historyczny zajazd na Pałac w Pietronkach – impreza zorganizowana dla niepełnosprawnych intelektualnie w z terenu województwa wielkopolskiego, w imprezie wzięło udział 50 niepełnosprawnych. Podczas dwudniowego pleneru odbyły się zajęcia plastyczne, artystyczne, fotograficzne i filmowe oraz spotkanie z historia – gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z obyczajami okresu średniowiecza, z ubiorem i zbroją, z warsztatem wytwórczym mogli tez postrzelać z łuku, rzucić włóczniom.  W 2006 roku zorganizowaliśmy plener fotograficzny w Legnicy.

 

Podopieczni nasi biorą udział w różnych przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych i konkursach. Uczestniczymy miedzy innymi  w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, uczestniczymy w Olimpiadach Specjalnych, uczestniczymy w organizowanych wyjazdowych Plenerach Fotograficznych, podopieczni biorą udział w konkursach w tym roku zdobyliśmy wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W roku 2006 zdobyliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego. W 2007 w tym samych konkursie dobyliśmy także wyróżnienie i nagrodę za artykuł oraz za rubrykę „Śmiejmy się na zdrowie” – nazwa naszej gazetki „Co iskrzy?”. Podopieczni nasi drugi rok z rzędu biorą udział w Teatracjach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., gdzie grupa uczestniczy w zajęciach teatralnych prowadzonych przez fachowców z dziedziny teatru, zajęcia te kończą się spektaklem jak np. w tym roku w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Organizowaliśmy dla naszych podopiecznych spotkania integracyjne i kulturalne jak wyjścia do kina, muzeum, teatru. 

 

 

Sekretarz Stowarzyszenia – Tomasz Popadowski

 
  77760 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=